sopico.ir
رابطه رهبری و مدیریت با ژنتیکِ ما
برگرفته وب‌سایت مردمان - ترجمه زینب آرمند: یک تحقیق علمی بسیار هیجان‌انگیز در سال ۲۰۱۳ یک متغیر متداول را در ژن CHRNB3 یافت که با احتمال اینکه فردی یک منصب رهبری را تص