sopico.ir
رابطه رهبری و مدیریت با ژنتیکِ ما
برگرفته وب‌سایت مردمان – ترجمه زینب آرمند: یک تحقیق علمی بسیار هیجان‌انگیز در سال ۲۰۱۳ یک متغیر متداول را در ژن CHRNB3 یافت که با احتمال اینکه فردی یک منصب رهبری را تصاحب کند یا نه در ارتباط است. اما این کشف چطور این باور را که همه افراد توانایی و قابلیت به دست آوردن مهارت‌های...