songtrontunggiay.com
Tiểu hòa thượng đánh chuông
Có một tiểu hòa thượng phụ trách việc đánh chuông. Làm nửa năm, hòa thượng cảm thấy thật vô vị bởi “Làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày” mà thôi. Một hôm, trụ trì ngôi chùa quyết định cho vị tiểu hòa thượng ra hậu viên chẻ củi, gánh nước, bởi vì đã không hoàn thành tốt việc