songtrontunggiay.com
Những câu nói danh ngôn giúp bạn đã thông tư tưởng
Một số người qua đời ở tuổi 25 và mãi đến năm 75 tuổi thì mới được chôn cất_Benjamin Franklin Hầu hết mọi người là một người khác. Suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác. Họ bắt chước nhau mà sống. Đam mê của họ là một bản dự kiến_Oscar Wilde Có hai khả năng: Hoặc là chúng ta lẻ loi một mình trong thế giới này hoặc chúng ta không là gì