songtrontunggiay.com
Chiếc bình nứt
Một người gánh nước ở Ấn Độ có hai chiếc bình lớn. Một cái bình còn rất tốt, cái còn lại có một lỗ nứt nên nước thường bị rỉ và chảy ra ngoài. Khi anh ta gánh nước về đến nhà thì chỉ còn được nửa bình. Bình tốt thấy thế liền tỏ ra tự hào, kiêu ngạo, trong khi chiếc bình nứt lại cảm thấy xấu hổ về sự không hoàn hảo của mình. Một