raysundrive.ir
مقاومت ترمز اینورتر
مقاومت ترمقاومت نرمز ( مقاومت سرامیکی ) در اسانسور مقاومت ترمز ( Brake Resistance ) در اسانسور با راه اندازی اینورتر به این دلیل استفاده می کردند زیرا در مرمت اسانسور دو مد اص