phiendichvientiengthai.com
Phiên dịch tiếng Thái hội thảo cao cấp – Làm thế nào để phiên dịch thành công?
Phiên dịch hội thảo, hội nghị là một trong những lĩnh vực phiên dịch khó. Đối với phiên dịch tiếng Thái hội tháo cao cấp thì đây lại càng là một thách thức lớn đòi hỏi người phiên dịch không chỉ thành thục ngôn ngữ tiếng Thái