novateen.vn
Nền giáo dục hiện đại khác nền giáo dục lạc hậu thế nào?
Trên thế giới có nhiều nền giáo dục khác nhau. Có nền giáo dục hiện đại và nền giáo dục lạc hậu. Chúng ta cùng tìm hiểu 2 nền giáo dục này khác nhau thế nào