novateen.vn
CÔ LÊ THU TRANG - GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIẾNG ANH
Cô Lê Thu Trang là một trong mười giáo viên dạy giỏi tiếng Anh ở Hà Nội. Cô đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc Gia