nghiemvanhung.com
Luật Áp Lực Thời Gian
Không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi việc, nhưng có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất. Khi bạn cảm thấy mình đang chịu áp lực để thực hiện công việc bởi một hạn thời gian cụ thể, bạn bị ép phải trở nên