nanoecoforum.ir
سخنرانی دکتر فرداد زند در پنجمین دوره‌ی مجمع اقتصاد فناوری نانو
کارآفرین، مشاور نوآوری و سرمایه‌گذار در حوزه‌ی هایتک زندگی‌نامه داستان زندگی را از زمانی‌ که چهارده سال داشتم، شروع می‌کنم. سال سوم راهنمایی بودم و شاید بتو