nanoecoforum.ir
تفاوت میان یک استارت‌ آپ‌ و سازمان‌ بزرگ
«استارت ‌آپ» واژه‌ای است که به کسب‌ و کار اشاره دارد و زیاد آن را شنیده‌ایم. افرادی که از نزدیک با سازمان‌های بزرگ و استارت ‌آپ‌ها در ارتباط بوده‌اند، به‌خوبی می