mutrana.com
گروه کانونی یا Focused Group چیست؟
چقدر درباره گروه کانونی در دنیای بازاریابی می‌دانید ؟ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع توصیه می‌کنیم که این مطلب را مطالعه می‌کنید.