kalaateh.com
دو واقعیت ناگفته از اقتصاد فعلی ایران-آکادمی کسب و کار اینترنتی
چطور می شود در شرایط بد در شرایط اقتصاد فعلی ایران یا در هر نوع شرایطی بتوانیم احساسمان را خوب نگاه داریم.تمام دنیا احساس است و تمام هیچ چیزی غیر از احساس وجود ندارد به نظر من.