kalaateh.com
اهمیت مدیریت زمان در کسب و کار اینترنتی
چقدر خوب است که به مدیریت زمان بتوانید عادت کنید. برنامه فردایتان را روز قبلش بنویسید. بنشین و برنامه فردایت را بنویس.