ispas.ir
سمینار تخصصی تشخیص بی کفایتی دریچه کامی -حلقی - Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons
سمینار تخصصی تشخیص بی کفایتی دریچه کامی -حلقی و آموزش تکنیک های نوین جراحی در شکاف لب و کام با حضور پروفسور برایان سامرلد از انگلستان