irurology.com
مواردیکه باعث معافیت موقت می شوند!
یک سری از بیماری ها باعث معافیت موقت به مدت 6 ماه و یا معافیت از رزم می شوند که در ادامه به معرفی این بیماری ها می پردازیم. بیماری هایی که سبب معافیت موقت به مدت 6 ماه می