irurology.com
سنگ کلیه
سنگ کلیه بیماری شایعی بوده ودرحدود 10-20 درصد افراد جامعه ما مبتلا به آن هستند. سنگ کلیه بواسطه درد بسیار شدیدی که ایجاد می کند و معادل درد زایمان در نظر گرفته می شود، مو