irurology.com
درمان کیست کلیه
کیست (cyst) کیسه‌های حاوی مایع هستند که مثل سایر اندامهای بدن می تواند در کلیه‌ها نیز شکل بگیرند واغلب کوچک، گرد و با جداره نازک هستند. کیستها می توانند داخل بافت کلی