irurology.com
چه اقداماتی برای درمان ناباروری زوج باید انجام گیرد؟
ناباروری ناتوانی یک زوج در باردار شدن پس از یک سال رابطه جنسی بدون جلوگيری از بارداری تعریف می شود. اولین وساده ترین تست در بررسی زوج نابارور اینست که از مرد بخواهیم