irurology.com
برگشت وازکتومی
وازکتومی و برگشت آن در بين تمام روش های پيشگيری از بارداری ، وازكتومی (Vasectomy) تنها روش دائمی ويژه مردان است. يعنی در صورتی كه تمام مراحل عمل وازكتومی بدرستی انجام و پيگ