irurology.com
اپیدیدیمیت یا عفونت اپیدیدیم
اپیدیدیمیت التهابی از لوله اپیدیدیم است که اپیدیدیم در قسمت پشت بیضه قرار دارد و اسپرم را ذخیره و حمل می کند اپیدیدیم ها اسپرم را از بیضه ها که آن را تولید می کنند ، به