irrigation.com.vn
Bình tưới LX-04 - Irrigation
Bình tưới cỏ Lx04 Nhô lên khỏi mặt đất khi tưới 10cm Dễ dàng kéo lên và lắp đặt dễ dàng