irrigation.com.vn
Bình rotor 3500 Rainbird - Irrigation
Bình tưới rotor 3500 RainBird USA gồm thân và bộ béc tưới Thân nhô cao 4" - 10.4cm Góc phun 40 - 360 độ Bán kính phun 4.8m - 10m Áp lưc: 1.7 - 3.8 bar