iccid.info
iPhone Lock có ICCID mới sẽ không bị ảnh hưởng khi đổi 11 số về 10 số.
Nếu bạn đang sử dụng chiếc iphone lock mà có iccid mới thì bạn hoàn toàn yên tâm và không phải bận tâm về việc nhà mạng đổi 11 số về 10. Chỉ trừ khi...