handhome.net
Nhà Bình Chánh / TD Solutions
Công trình này được cải tạo từ một nhà thép cũ ở Bình Chánh (TP.HCM), đơn vị thiết kế đã