giaunhanh.com
Vua Đường Thái Tông giáo huấn quần thần về tính tham lam
Người nào tham lam và truy cầu những thứ mình không có, thì những thứ mà mình có sẽ bị mất. Ngược lại, người nào tu dưỡng đạo đức thì sẽ tự nhiên đạt được những gì mình muốn, bởi vì đạo đức có thể chuyển hóa thành phúc báo. Trong cuốn “Trinh Quán Chính Yếu”, một cuốn sách được viết dưới triều nhà Đường, có ghi