giaunhanh.com
Tóm tắt một phút
Những bí quyết nhà Triệu phú 1. Mọi người đều biểu lộ. Nếu bạn không có những gì bạn muốn, hãy hỏi bản thân bạn: “Mình đã biểu lộ điều này như thế nào?” 2. Là – làm – có. Đầu tiên, hãy LÀ. Sau đó, LÀM. Rồi thì bạn sẽ CÓ tất cả sự thịnh vượng bạn mong muốn. 3. Sống trung