giaunhanh.com
Thương lượng từ sự dư giả
Nhà triệu phú tiến bộ theo đuổi một cách tiếp cận mang tính nguyên tắc đối với sự thương lượng. Điều này có nghĩa là trong từng giao dịch có sự thương lượng, Nhà triệu phú tiến bộ định cộng tác với người tham dự nhằm mở rộng tình huống để mọi người cùng thắng. Không bao giờ có thể tổn thất cho bất kì ai trong doanh vụ. Điều đó có ý nghĩa là mỗi