giaunhanh.com
Sự biểu lộ thứ 2
TÔI LÀ MỘT THỎI NAM CHÂM TIỀN Tôi là một thỏi nam châm tiền. Tôi thích tiền và tiền thích tôi. Tôi thu hút tiền. Tôi thu hút tiền 24 giờ một ngày. Tôi kiếm ra những khoản tiền lớn. Tôi biết làm thế nào tạo ra tiền một cách khôn ngoan. Tôi biết rằng tôi sẽ luôn có nhiều tiền trong tương lai hơn bây giờ. Số tiền mà