giaunhanh.com
Những nhóm lý tưởng khác
Việc thành lập Nhóm lý tưởng xảy ra khi hay hay nhiều cá nhân đến với nhau trong tinh thần hòa thuận hợp tác để hoàn thành một số mục tiêu, hoạt động hay thu được một kết quả nào đó. Hầu hết các thắng lợi vĩ đại và những thành tích kỳ diệu của lịch sử được làm nên nhờ sức mạnh của tinh thần này. Orville và Wilbur Wright đã làm nên điều