giaunhanh.com
Hãy lập mạng lưới con đường mang đến sự giàu có cho bạn
Bạn có thể lập mạng lưới con đường đến sự giàu có của bạn. Mỗi người giàu ra đi trước bạn đã xây dựng được một mạng lưới một triệu đôla và bạn cũng có thể làm như thế. Những người lập mạng lưới phát triển và nuôi dưỡng những mối quan hệ cho mục đích thông tin, hỗ trợ, lời khuyên, tham khảo, và tiện ích hóa nguồn lực cũng như vươn đến và kết nối với bất kỳ ai