faramohtava.com
کوری در برابر تبلیغات | کوری در برابر محتوا ؟! - فرامحتوا
حتما برای شما هم پیش آمده است که تصویر تبلیغاتی که مدام می‌بینید را به خاطر نمی‌آورید. اگر این موضوع در موارد مختلف تکرار می‌شود، شما احتمالا دچار کوری در برابر تبلیغات شده‌اید. تمرکز ما در این مقاله برکوری تبلیغات از نوع دیجیتالی و کوری محتوا است و به روش‌های جلوگیری از آن می‌پردازیم.