englishcourses.edu.vn
Cách người bản xứ nghe tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Người bản xứ thường dựa trên giả định mỗi âm tiết được nhấn mạnh là bắt đầu một từ có ý nghĩa, từ đó hiểu nội dung cả câu.