englishcourses.edu.vn
Cách đọc các loại dấu trong Toán học bằng tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Bạn có thể dùng "plus" hoặc "add" để chỉ dấu cộng, "minus" hoặc "take" với dấu trừ.