electronic-pajouh.com
افزایش درخواست های مردمی برای استاندارد سازی آسانسورها
افزایش درخواست های مردمی برای استاندارد سازی آسانسورها رئیس اتحادیه صنف آسانسور از افزایش درخواست های مردمی و برقراری روزانه ۱۰۰ تماس برای کنترل استاندارد آسانسور