dichvuvietmy.com
Thành phố Costa Mesa, Quận Cam, California
Costa Mesa là một thành phố lớn thứ 8 tại quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng Đại Los Angeles.