dfc-co.com
Syphone -سیفون
لوازم جانبی تجهیزات فشار هستند در مواردی استفاده می شود که دمای سیال بالا است و نباید این دما بالا به تجهیزات فشارمان آسیب برساند.