datam.vn
Da bò
Da bò thuộc nguyên tấm Chất liệu: Da bò thuộc Giá : 40.000 - 45.000đ/pia Đơn vị : 1 pia = Ô vuông cạnh 30cm Có cắt lẻ từ 1pia