creator.molo.vn
Molo hỗ trợ cho các Creator viết Review phim rạp
Do tính chất đặc thù của việc Review một phim mới ở rạp là Creator phải đi xem phim, và việc này tốn một khoản chi phí không nhỏ đối với các Creator. Molo for Creator quyết định hỗ trợ ban đầu cho các Creator viết về lĩnh vực này như