congso.net
Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?
Câu hỏi: Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm? Trả lời: Những người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và tác phẩm khoa học là tác giả của tác phẩm. Tác giả bao gồm: - Cá nhân người Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ. - Cá nhân người nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể