aydinnamdar.com
شاد زیستن را از کجا شروع کنیم؟ | آیدین نامدار
در مسیر شاد زیستن باورهای ناصحیح بسیاری ناخودآگاه ما را احاطه کرده اند. در گام نخست باید آنها را از میان برداریم. این یادداشت باورها را نشانه گرفته است.