zhu zixiao

10

Massive ROCH 2014 update

The question isn’t who’s in ROCH, but who isn’t. This is a sprawling cast consisting of both veterans and newbies. Here is the full list and the characters they play:

 • Chen Xiao as Yang Guo / Yang Kang
  • Wu Lei as young Yang Guo
 • Michelle Chen as Xiaolongnü Zheng Guolin as Guo Jing
  • Zhang Zimu as young Xiaolongnü
 • Minna Yang as Huang Rong
 • Zhang Xinyu as Li Mochou
 • Rachel Momo as Guo Fu Song Yang as Zhen Zhibing
  • Jiang Yiyi as young Guo Fu
 • Sun Yaoqi as Lu Wushuang
  • Hu Shun'er as young Lu Wushuang
 • Zhao Hanyingzi as Cheng Ying Heizi as Jinlun Fawang
  • Chai Wei as young Cheng Ying
 • Zhang Xueying as Guo Xiang
 • Zhang Zhehan as Yelü Qi
 • Ma Yingqiao as Yelü Yan
 • Wang Shuang as Wanyan Ping
 • Cao Xinyue as Hong Lingbo
 • Wu Jingjing as Gongsun Lü'e
 • Qiu Xinzhi as Gongsun Zhi
 • Wang Maolei as Zhao Zhijing
 • Zhang Qian as Qiu Qianchi
 • Zhang Chao as Wu Dunru
  • Zhang Yijie as young Wu Dunru
 • Han Dongjun as Wu Xiuwen Zhao Kunpeng as Wu Santong
  • Fang Yangfei as young Wu Xiuwen
 • Zhang Yameng as Wu Sanniang
 • Guo Yuhan as Shagu
 • Christopher Lee as Huang Yaoshi
 • Zong Fengyan as Ouyang Feng
 • Yin Xiaotian as Hong Qigong
 • Zhou Dehua as Zhou Botong
 • Ji Chen as Yideng
 • Deng Limin as Ke Zhen'e
 • Shen Baoping as Qiu Chuji
 • Zhang Tianyang as Huodu
 • Daiding as Da'erba
 • Shao Min as Granny Sun
 • Meng Fei as Yelü Chucai
 • Cui Zhengbang as Guo Polu
 • Kang Lei as Ma Guangzuo
 • Yang Long as Nimoxing
 • Rong Yaozhong as Yinkexi
 • Yao Yichen as Chen Xuanfeng
 • Jian Renzi as Rou'er
 • Yi Kun as Lu Guanying
 • Liu Ye as Cheng Yaojia
 • Chen Tingjia as Du Xuelian
 • Li Yilin as Zhu Ziliu
 • Zhu Zixiao as Kublai Khan
 • Yan Kuan as Wang Chongyang
 • Dong Xuan as Lin Chaoying
 • Zhao Liying as Mu Nianci
 • Chen Xiang as Lu Zhanyuan
 • Deng Sha as He Yuanjun
 • Yang Rong as Mei Chaofeng
 • Huang Yi as Feng Heng
 • Zhang Danfeng as Dugu Qiubai
 • Qin Lan as Hexiang (Dugu Qiubai’s wife)
 • Zhang Meng as Liu Ying
 • Chen Zihan as Qiuyinong (Hong Qigong’s lover)
 • Huang Ming as Long Jiu