zero kiryu gif

4

Zero:,,That was close.
I don’t want you to be one of them ,(Y/N).“

(Y/N):,,I know.
I’ll be more careful the next time Zero.”

(Credit to the gif owners!)

[22.05.2016]