yukikazu

10

1-Maiko Tsuruha, she is geiko now (Source)

2-Geiko Sayaka, maiko Kyouka and maiko Satsuki. Kyouka is retired now (Source)

3-Maiko Toshimomo during her misedashi (Source)

4-Maiko Yukikazu, she is retired now (Source)

5-Retired maiko Teruyuki (Source)

6-Maiko Fumino on the left and retired maiko Ayano on the right (Source)

7-Retired maiko Umesaya (Source)

8-Maiko Fukue on back (Source)

9-Geiko Miehina (Source)

10-Retired maiko Kimishizu (Source)

youtube

Katsumi and Yukikazu dancing Gion Kouta