ylvis the fox

Hund macþ wof
catt macþ maw
Fu’ol macþ twēt,
ond mūs macþ scwēc

Cū macþ mū
frōg macþ crōc
ond sē elfend macþ tūt

Dūc macþ cwæc
ond fisc macþ blob
ond sē seolh macþ aw aw aw,

Ac nān sund bīþ
þæt nān cnǣwþ
Hwæt sæġþ sē fox, ē?

Ring-ding-ding-ding-dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
Hwæt sæġþ fox, ē?

Wa-pa-pa-pa-pa-pa-paw!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-paw!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-paw!
Hwæt sæġþ fox, ē?

Hætti-hætti-hætti-ho!
Hætti-hætti-hætti-ho!
Hætti-hætti-hætti-ho!
Hwæt sæġþ fox, ē?

Ġeof-ċeof-ċeoffo-ċeoffo-ċeof!
Ċeoffo-ċeof-ċeoffo-ċeoffo-ċeof!
Ġeof-ċeof-ċeoffo-ċeoffo-ċeof!
Hwæt sæġþ fox, ē?

stōran blǣwan ēaġan
ordeġ nōs
huntiende mȳs
ond dīciende pytt’s

Smale fēt
Upp þǣm hylle
Fǽringa stille þū stendest

þīn hǣr biþ rēad
o swā wlitiġ
anlīce engel ġeforleġd

Ac ġif þū mēte
ā winelīċ hors
Scealt þū to him sprecan
mo-o-o-o-ors?
mo-o-o-o-ors?
mo-o-o-o-ors?

Hū scealt þu sprecan to þǣm
ho-o-o-or-se?
ho-o-o-or-se?
ho-o-o-or-se?
Hwæt sæġþ sē fox, ē?

Ġaċċa-ċaċċa-ċaċċa-ċaw!
Ċaċċa-ċaċċa-ċaċċa-ċaw!
Ċaċċa-ċaċċa-ċaċċa-ċaw!
Hwæt sæġþ fox, ē?

Fræca-cæca-cæca-cæca-caw!
Fræca-cæca-cæca-cæca-caw!
Fræca-cæca-cæca-cæca-caw!
Hwæt sæġþ fox, ē?

A-hi-ahi ha-hi!
A-hi-ahi ha-hi!
A-hi-ahi ha-hi!
Hwæt sæġþ fox, ē?

A—ū-ū-ū-ū!
Wū-ū-ū-ū!
Hwæt sæġþ sē fox, ē?

þæt dīgol þæs foxes
āne ealde gehrýne
sumhwǣr dēop innan wode
Ic cnǣw hȳdende eart
Hwæt bīþ þīn sund?
Sculon ǣfre cnāwan?
Sceal ēfre rȳne beon
Hwæt sæġeþ þū?

þū bist mīn engel
hȳdende innan wode
Hwæt bīþ þīn sund?

(Fox singaþ)
wa-wa-wæġ-do wub-wid-bid-dum-wæġ-do Wa-wa-wæġ-do

Sculon ǣfre cnāwan?

(Fox singaþ)
Bæġ-budabud-dum-bam

Ic wille

(Fox singaþ)
Mama-dum-dæġ-do

Ic wille
Ic wille cnāwan!

(Fox singaþ)
ġebæġ-ba-da bum-bum bæġ-do

— 

I did it i translated the whole song into Old English

This is what Anglo-Saxon scholars do with their ancient knowledge

I may have missed some diacritics, don’t worry too much about them

there might be some grammatical errors in here since I was working rather quickly and didn’t proofread

enjoy!

 • Jace: Dog goes "woof".Cat goes "meow"
 • Bird goes "tweet".And mouse goes "squeek"
 • Alec: Oh God, please no....
 • Simon: Cow goes "moo". Frog goes "croak"
 • And the elephant goes "toot"
 • Clary: Ducks say "quack". And fish go "blub"
 • And the seal goes "ow ow ow"
 • Isabelle: But there's one sound. That no one knows.
 • Alec: Magnus, please stop them!!
 • Magnus: What does the fox say?
 • Jace, Simon, Clary, Isabelle, Magnus: "Ring-ding-ding-ding-dingeringeding!
 • Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
 • Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!"
 • Alec: *facepalm*

anonymous asked:

The fox from the What Does the Fox Say music video

You come into my inbox on my birthday to ask me if this 3-year-old video (which we know might as well be a million years old on the internet) to ask if the costume these guys wear is furbait?! Well, now that you got me angry, I’ll say Ylvis is hot in this suit and give it that title of furbait. Happy birthday, are you happy?

youtube

Ylvis - The Fox

youtube

Pellek’s power metal cover of The Fox by Ylvis. Only version of the song I will accept