xikuo hatsune

youtube

Xikuo Hatsune - Diva Desu

Moddy-chan owns Xikuo, Demonloids, and the Picture.. Hope you all like~ <3