wunut

15 FAKTA IMAM SYAFI'I LAYAK DIGELARI WAHHABI !

1). Orang bilang Wahhabi adalah mereka yang tidak melakukan doa qunut pada solat subuh secara terus-menerus. Kalau begitu Imam Taqiyuddin as-Subki asy-Syafie dan Syeikh Abu Hasan al-Karajji asy-Syafie juga adalah WAHHABI karena mereka meninggalkan qunut subuh atas alasan kelemahan hadisnya. –Lihat .al-Bidayah wa an-Nihayah, Ma’na Qaul al-Imam al-Muththalibi Idza Shahhal Hadits Fahuwa Madzahbi (Majmu’atur Rasa-ilil Muniriyyah) dan Thabaqat asy-Syafi’iyyah­ al-Kubra.

2). Orang bilang Wahhabi adalah mereka yang tidak melaksanakan solat sunat qabliyyah dua rakaat (sebelum) solat Juma'at. Kalau begitu al-Hafizh al-‘Iraqi asy-Syafie dan Imam Abu Syamah asy-Syafie serta al-Imam Abi al-Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim al-Abadi juga adalah WAHHABI karena mereka melemahkan pandangan yang mengkhususkan solat sunat dua rakaat sebelum Juma'at. –Lihat al-Ba’its al-Inkar al-Bida’ wa al-Hawadits, Tharh al-Tsarib dan ‘Awn al-Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud.

Keep reading