wieni

Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać Ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają Ci mocz na twarz i Ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad Tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd.
—  M.Hłasko