waruga

Lampah

Basa gunung diharudum simpé, wiati dituruban réhé, carék jeung curuk adu corowok, salira ngagentra dina dada, kuring di dinya, salira pisan pamustungan léngkah, najan pirang beling katarincakan, pirang cucuk ngarangsadan, pirang balati ngisitan waruga, dina dada kuring anjeun humarieing jempling, lagu anyar néangan kuring,

Arom Hidayat

Pitutur kahatur dina serat jeung lagu nu dalapan engang jumlahna, teu ku henteu cenah kedah dua welas itungan engang, enya siga jalan urang nu weléh dicacagan ku kahayang nu lian, kahayang nu kumawasa harita, tina sieup jeung sihgep urang tepung deui jeung hiji waruga, tina sésa ungkara nu can dikotrét winangun sajak kalih dangding, deuh ku deudeuh pisan kana niskara sastra, dalah Sunda waé bet teuing ku reueus pisan. Asa nalimangsa, mindang ungkara biheung meulit beuheung nu remen dikedalkeun samangsa, boa tina rupaning biheung urang baris tinemu jeung hieum, atawa kiles, sugan kalices, singna urang téh geuning sajatina ungkara, boa wawakil ti sahurup ogé teuing, ngan ku simpé temen paguneman urang, urang terua ngabedah manah séwang-séwanh, nyieun rupaning kembang tina kekecapan atawa tangkal, akar, dahan kalakay tina unggal kecap nu disajakeun, enya sajak téh asmara anjeun, sajak téh amarah anjeun, sajak téh karungsing lir pikir nu lumengis nu jumerit, ngahibar ka buana, urang sarua naék tangkal kalapa, clok kana tangkal kawung, neté sigay, ngan terus ngorosod ninggang kembang hanasa.

ASEAN Community

Minahasa ancestor old grave from Megalithic era, North Sulawesi, Indonesia

Old grave of Minahasa ancestors, called Waruga, located in the village of Sawangan, Airmadidi District, North Minahasa Regency, North Sulawesi, about 23 kilometers from the center of Manado. Waruga who numbered about one hundred pieces have been hundreds or thousands of years old.