victor mikhail vasnetsov

Ilya Repin - Portrait of Pavel Chistyakov

Chistyakov was an academic painter and teacher of art. Being a mediocre artist, he was nevertheless an outstanding teacher. Among his students were Ilya Repin, Viktor Vasnetsov, Valentin Serov, Vasily Polenov, Yelena Polenova, Vasily Surikov, Mikhail Vrubel, Andrei Ryabushkin.